Invitasjon til nettkurs

Vi går mot lysere tider

Vi i Utviklingssenteret vil ønske deg et riktig godt nytt år og er glad vi nå går en lysere tid i møte. Det er også gledelig at vaksinering har begynt, det er et steg i riktig retning. Vaksinasjon er en av de mest effektive metodene for å forebygge smittsomme sykdommer. Kommunene har fått mange nye oppgaver det siste året og helsepersonell har stått i front. Lykke til med vaksineringen!

USHTs rolle i reformen
Leve hele livet

USHT er en av tre aktører i det regionale støtteapparatet for reformen Leve hele livet. Nå går reformarbeidet inn i en ny fase, der USHT vil bli enda mer delaktige, og derfor starter vi året med noen ord om Leve hele livet.  

«Leve hele livet» er en kvalitetsreform for eldre med mål om at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet lenger. Reformen tar for seg de fem innsatsområdene 1) Aldersvennlige samfunn, 2) Aktivitet og fellesskap, 3) Mat og måltider, 4) Helsehjelp og 5) Sammenheng i tjenestene. Innenfor hvert av disse områdene er det skissert 5 utfordringer og 5 forslag til løsninger. Disse totalt 25 løsningsforslagene er basert på allerede utprøvde, dokumenterte tiltak og gode erfaringer. En erkjenner at det finnes gode løsninger lokalt i kommunene, og sentralt i reformen er erfaringsutveksling mellom kommunene for å få spredt det gode arbeidet som gjøres. 

Det nasjonale støtteapparatet for Leve hele livet består av Helsedirektoratet, KS nasjonalt og Senter for omsorgsforskning (SOF). I det regionale støtteapparatet sitter USHT sammen med Fylkesmannen og KS regionalt. Støtteapparatets oppgave er å spre kunnskap til og engasjere kommunene, legge til rette for erfaringsdeling og kunnskapsutveksling gjennom blant annet nettverksarbeid, samt å bistå kommunene i endrings- og forbedringsarbeid knyttet til reformen.  

Vi i USHT-Vestfold vil i 2021 i enda større grad involvere Leve hele livet i våre prosjekter og nettverk. Ta gjerne kontakt med Ellinor Bakke Aasen eller Therese Midtgaard Jensen dersom du har spørsmål knyttet til Leve hele livet, eller vår deltakelse inn i reformarbeidet.  

Helsedirektoratet har laget sju korte videoer om Leve hele livet. De kan sees her

Her kan du også lese mer om Leve hele livet

Ellinor gjestet LørnTech

Vår dyktige og kunnskapsrike leder Ellinor Bakke Aasen var gjest på Lørntech podcast før jul. Her snakket de om hvilke erfaringer på godt og vondt vi har fått fra Covid-19 pandemien og hvilke muligheter digitalisering kan gi innenfor helse og omsorg. 

Hør her

Geriatriseminar 

Ønsker du mer faglig påfyll? I året geriatriseminar er palliasjon hovedtema. Seminaret er gratis og arrangeres digitalt. Geriatriseminar arrangerers av Aldring og helse, og er et samarbeid mellom sykehuset i Vestfold, USN, NSF sin faggruppe for geriatri og demens i Vestfold, USHT, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Meld deg på

Ny melding til Stortinget

Før jul kom Meld. St. 11 (2020-2021) om kvalitet og pasientsikkerhet for 2019. Dette er det syvende året st. meldingen kommer om dette temaet. Meldingen skal bidra til økt oppmerksomhet  om pasinetsikkerhet og kvalitet både nasjonalt og lokalt. Meldingen gir også en kort omtale om hvordan Covid- 19 pandemien kan ha påvirket pasientsikkerhet og kvalitet så langt.

Les den her
SANDEFJORD KOMMUNE
Sandefjordsveien
3208 Sandefjord
kajhvi@sfjkom.no  
Meld deg av e-postlisten | Endre dine opplysninger